SP MIỄN THU PHÍ ĐẶC BIỆT AIA

Đối với Bảo hiểm AIA, sản phẩm bổ sung Bảo Hiểm Miễn Thu Phí Đặc Biệt là một trong những sản phẩm giúp khách hàng yên tâm đảm bảo hợp đồng người thân vẫn duy trì quyền lợi trong mọi tình huống.
Sản phẩm giúp hợp đồng kéo dài lên đến 65 Tuổi ( Người được bảo hiểm)

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM MIỄN THU PHÍ ĐẶC BIỆT

Bên mua bảo hiểm hoặc vợ/chồng không may bị tử vong hoặc tàn tật toàn bộ vĩnh viễn:
Miễn thu phí sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung đến hết năm 65 tuổi.
Tặng thêm 200% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này.